Alles Over Liefde Een hartvormige rots in een bed van rotsen - Alles Over Liefde Banier

Liefde


Liefde - Iets anders dan begeerte?
Liefde en begeerte hebben allebei te maken met emoties en handelingen. De liefde wekt een diepe en blijvende genegenheid op voor een ander mens. Van die eerste genegenheid tot een levenslange toewijding aan elkaar worden onze relaties door de liefde omarmd. Liefde komt tot uiting in genegenheid, tederheid, toewijding en hartstocht.

Begeerte daarentegen vindt plaats wanneer er sprake is van:

  1. een intens seksueel verlangen,
  2. een onbeheerste hunkering, of
  3. een overweldigende honger naar plezier/genot (uit Webster's Dictionary, Random House, American Heritage Dictionary).
Het is verrassend dat er mensen zijn die geloven dat liefde en begeerte onafscheidelijk met elkaar verbonden of zelfs synoniemen voor elkaar zijn. De wetenschappelijke wereld heeft zelfs gesuggereerd dat begeerte meer te maken zou kunnen hebben met genetica dan met menselijke keuzes. Is begeerte een tegenhanger van de liefde? Moet liefde uiteindelijk begeerte worden?

In de geschiedenis werd begeerte door verschillende beschavingen verheerlijkt. Hun goden eerden de wellust van de mens.
  • Godinnen van wellustige liefde - Achtland (Keltisch), Anna Perenna (Etruscisch), Arianrhod (Wels)
  • Godinnen van de prostitutie - Flora (Romeins), Pan Chin-lien (Chinees)
  • Godinnen/goden van de begeerte/razende liefde - Ichpuchtli (Aztekisch), Lempo (Fins), Rangda (Balinees)
Hoewel de nadruk wordt gelegd op seksuele begeerte, kan elk onverzadigbaar verlangen naar macht, geld of andere dingen als begeerte worden beschouwd. Begeerte wordt door velen als de verraderlijkste van de "zeven doodzonden" beschouwd. Het onophoudelijke verlangen van de gedachten wordt al snel vervangen door het feitelijk begaan van de daad. Wanneer de harten van mensen zich verharden, worden zij ongevoelig en, "afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken" (Efeziërs 4:18-19). Al snel wordt dan de toestand van het hart net zo gevaarlijk en dodelijk als de handeling zelf (Matteüs 8:28).


Liefde en begeerte- Wat zegt God?
Mensen die beweren dat liefde en begeerte tegenhangers zijn negeren God. God heeft ons vermogen geschapen om lief te hebben. "Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God." (1 Johannes 4:7).

Liefde Begeerte
Brengt leven voort (1 Johannes 4:9-10) Bederft (Efeziërs 4:22)
Is oprecht (Romeinen 12:9-10) Bespot (Judas 1:16)
Toont mededogen (Efeziërs 2:4-5) Veroordeelt (2 Timoteüs 2:22, 26)
Offert zichzelf (1 Johannes 3:16) Hunkert zelfzuchtig (1 Korintiërs 10:6-8)
Beschermt en vertrouwt (1 Korintiërs 13:7) Verleidt en beschadigt (1 Timoteüs 6:9?10)
Geeft onvoorwaardelijk (Romeinen 5:8) Berooft het leven (Jakobus 1:14-15)
Zal eeuwig standhouden (Psalm 107) Is vergankelijk (1 Johannes 2:17)


Vanuit een werelds perspectief lijken begeerte en liefde uitwisselbaar. De wereld biedt fantasieën als vervanging van de werkelijke ervaring van Gods liefde. De apostel Paulus spreekt over de keuzes die mensen hebben op het gebied van liefde en begeerte (1 Timoteüs 3:1-5). We worden als volgt gewaarschuwd:"Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief... want alles wat in de wereld is - zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht -, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld." (1 Johannes 2:15-16). Via Zijn Zoon, Jezus Christus, biedt God ons een bevredigende relatie aan die gebaseerd is op Zijn genegenheid en Zijn toewijding aan ons -- God IS Liefde.


Liefde - Een omschrijving
Liefde wordt in 1 Korintiërs 13 als volgt beschreven:

"Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan - want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde."


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLove.org, Alle rechten voorbehouden